Me vajame Püha Vaimu üleloomulikke kingitusi! (Püha Vaimu kingitustest) – Terved juhid

9
Me vajame Püha Vaimu üleloomulikke kingitusi!  (Püha Vaimu kingitustest) – Terved juhid

Jeesus andis oma kirikule Püha Vaimu, et anda meile jõudu täita oma suurt missiooni, mille Ta meile andis.

Aga te saate väe, kui Püha Vaim tuleb teie peale; ja te saate minu tunnistajateks Jeruusalemmas ja kogu Juudamaal ja Samaarias ning ilmamaa äärteni. (Apostlite teod 1:8)

Kahjuks elas kirik palju sajandeid suures osas – kuigi mitte täielikult – ilma Jumala ilmse üleloomuliku väeta tema keskel. Kuid alates 20. sajandi algusest on kristlased üle kogu maailma kogenud Püha Vaimu andide uuenemist, mis jääb jäljetuks kõigest, mida on nähtud alates algkiriku aegadest. Sajandi lõpuks oli selle ärkamisega seotud üle 500 miljoni uskliku peaaegu kõigist maakera rahvustest ja etnilistest rühmadest. Seda Püha Vaimu suurt väljavalamist ennustas prohvet Joel:

Ja pärast seda ma valan oma Vaimu välja kõigi inimeste peale. Teie pojad ja tütred ennustavad, teie vanad mehed näevad unenägusid, teie noored näevad nägemusi. Isegi oma teenijate, nii meeste kui naiste peale, ma valan neil päevil välja oma Vaimu. (Joel 2:28-29)

Ajastu lõpus on Jumal oma Vaimu oma Kiriku peale välja valanud, tõstes üles Vaimuga täidetud usklike armee, et viia evangeelium maailma otsteni, et valmistuda Jeesuse kuulsusrikkaks tagasitulekuks.

Jumal on alati tahtnud, et evangeeliumi kuulutamisega kaasneksid tunnustähed ja imed (Mk 16:15-20). Tema tahtmine on alati olnud, et Tema Kirik elaks üleloomulikus vallas. Ta on alati soovinud, et Tema tööd tehtaks Tema viisil Tema Vaimu jõul:

… “Mitte väe ega väega, vaid minu Vaimuga,” ütleb kõigeväeline Jehoova. (Sakarja 4:6)

Jumala tahe on alati olnud, et Tema Kirik omaks Püha Vaimu üleloomulikke ande. Siiski on levinud õpetus, et imed ja üleloomulikkus kehtisid ainult algkiriku ajal. Imede eesmärk oli kinnitada Uus Testament sellisena, nagu see anti. Seega, kui Uus Testament oli valmis, lõppesid imeteod ja Püha Vaimu annid, olles saavutanud oma eesmärgi. Seetõttu ei ole imed ja Püha Vaimu üleloomulik toimimine Tema kirikus tänapäeva jaoks.

Vastuseks sellele ideele:

  1. Piiblis seda ei õpetata. Piibel õpetab, et Püha Vaimu annid anti kirikule (1. Kor. 12) ja ei ole kusagil kirjas, et neid pole kunagi ära võetud!
  • Piibli tunnistus ütleb, et imed kinnitasid pigem evangeeliumi kuulutamise kui kirjutatud Uue Testamendi andmise.

Siis läksid jüngrid välja ja kuulutasid kõikjal ning Issand töötas nendega ja kinnitas oma Sõna sellega kaasnevate tunnustähtedega. (Markuse 16:20)

Täpselt nii nagu me täna veel kuulutame evangeeliumi, peaksime ootama, et Issand jätkab oma Sõna kinnitamist samal viisil, nagu Ta on seda alati teinud – märkide järgi – kuni „ajastu lõpuni”:

Siis tuli Jeesus nende juurde ja ütles: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Seepärast minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu Nimesse ning õpetades neid täitma kõike, mida ma olen teil käskinud. Ja kindlasti olen ma alati teiega, kuni ajastu lõpuni.” (Matteuse 28:18-20)

  • Uus Testament õpetab, et Püha Vaimu üleloomulikud annid ja imed on kirikus kuni koguduse ajastu lõpuni, kui Jeesus tuleb tagasi:

Seetõttu ei jää teil puudu ühestki vaimsest annist, kui ootate pikisilmi meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Ta hoiab sind tugevana kuni lõpuni, et sa oleksid meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval laitmatud. (1. Korintlastele 1:7-8)

Seega on Jumala eesmärk, et kõik vaimuannid oleksid Kirikus olemas kuni Jeesuse tagasitulekuni.

Tema oli see, kes andis mõned apostliteks, mõned prohvetiteks, mõned evangelistiks ja mõned karjasteks ja õpetajateks, et valmistada Jumala rahvast ette teenistustöödeks, et Kristuse Ihu saaks üles ehitada kuni meie kõigini. saavutage ühtsus usus ja Jumala Poja tundmises ning saage küpseks, saavutades kogu Kristuse täiuse mõõdu. (Efeslastele 4:11-13)

Pauluse järgi peavad apostli, prohveti jt üleloomulikud ametid olema Kirikus kohal seni, kuni Kirik saab täisküpseks. Kindlasti pole seda veel juhtunud!

Mõelge neile Suure Komisjoni kolme paralleelsele avaldusele:

Ta ütles neile: „Minge kogu maailma ja kuulutage head sõnumit kogu loodule… Ja need märgid saadavad neid, kes usuvad: Minu nimel ajavad nad välja deemonid; nad räägivad uutes keeltes; nad korjavad maod kätega üles; ja kui nad joovad surmavat mürki, ei tee see neile üldse haiget; nad panevad oma käed haigete peale ja nad saavad terveks.” (Markuse 16:15-18)

Aga te saate väe, kui Püha Vaim tuleb teie peale; ja te saate minu tunnistajateks Jeruusalemmas ja kogu Juudamaal ja Samaarias ning ilmamaa äärteni. (Apostlite teod 1:8)

Siis tuli Jeesus nende juurde ja ütles: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Seepärast minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu Nimesse ning õpetades neid täitma kõike, mida ma olen teil käskinud. Ja kindlasti olen ma alati teiega, kuni ajastu lõpuni.” (Matteuse 28:18-20)

Markuse 16. peatükis ütles Jeesus, et evangeeliumi kuulutamisega kaasnevad märgid; Apostlite teod 1:8 ütles Ta, et Püha Vaimu vägi anti kirikule, et aidata tal täita oma missiooni; ja Matteuse 28. peatükis viitas Ta selle ajalisele kontekstile: „ajastu lõpuni”. Seega pole evangeeliumiga kaasnevad märgid kuhugi kadunud!

Jeesus väljendas oma tahet oma rahva suhtes Johannese 14. peatükis:

Ma ütlen teile tõtt, igaüks, kes usub minusse, teeb seda, mida mina olen teinud. Ta teeb veelgi suuremaid asju kui need, sest ma lähen Isa juurde. (Johannese 14:12)

Jeesus tahab, et Tema rahvas teeks üleloomulikke tegusid – samu tegusid, mida Ta tegi ise. Jeesus pole kunagi muutunud (Hb 13:8); Tema tahe oma rahva suhtes on alati jäänud samaks.

  • Kiriku ajaloo tunnistus on, et imesid on Kristuse Ihus toimunud kogu kirikuajastu vältel.

Püha Vaimu annid pole Jeesuse Kristuse kirikult kunagi ära võetud. Inimeste uskmatus on paljudel juhtudel tõsiselt piiranud nende kasutamist, kuid Jumala rahval on kätte jõudnud aeg tõusta ja naasta Uue Testamendi mustri lihtsuse ja jõu juurde.

Me vajame Püha Vaimu üleloomulikke ande, et täita Jumala tahet – ja Jumal on need meile armulikult andnud!

Hankige oma koopia Püha Vaimu kingitused siin. Rohkemate meie raamatute ostmiseks külastage https://www.strategicpress.org/.

Kas olete huvitatud veebisaidile HealthyLeaders.com kirjutamisest? Artikli esitamiseks minge meie Kirjuta meile lehele!

sarnased postitused

Leave a Reply